dissabte, 12 de maig del 2007

Manifest de la Delegació de Pastoral Social de l'Arquebisbat de Barcelona


Des de la nostra proximitat als més desfavorits de la societat de casa nostra, tant els catalans com els nous vinguts, volem expressar les nostres preocupacions davant la pobresa i l’exclusió que afecten a molta de la gent que ens envolta.
Aquests són els problemes que demanen una solució més urgent:
 1. En primer lloc, fem una crida a les administracions locals per tal que, a l’hora de fer els pressuposts d’aquesta legislatura, tinguin en compte la necessitat d’augmentar les partides que s’apliquen per a qüestions de tipus socials a favor dels més desfavorits. I això, davant d’altres opcions polítiques que, tot i ser bones, detectem que no són tan necessàries.
 2. El problema de la delinqüència és una preocupació de tots i genera una alarma social temuda des de qualsevol vessant. Per la nostra experiència creiem que s’ha de tenir més cura de la prevenció. Tot el que es pressuposti per a temes d’educació i d’escolarització farà disminuir la delinqüència.
 3. Som conscients que el problema de l’habitatge digne per als més pobres és un dels més greus: preus elevats del lloguer, deplorables condicions higièniques, massificació, manca de més habitatges socials. És un tema que reclama una atenció important a l’hora de planificar el futur de les nostres ciutats.
 4. Respecte a l’aplicació a Barcelona de la Normativa Municipal sobre Convivència, pensem que, en general, no ha millorat massa la situació de les persones marginades en aquesta ciutat,. Fixant-nos, per exemple, en el cas de la prostitució, veiem que només ha provocat, en molts casos, el canvi de lloc i no la millora de les dones que no poden sortir per si mateixes d’una situació a la que han arribat, a vegades, sense voler.
 5. Ens preocupa, també, la condició dels homes i dones de les presons que, una vegada han complert la seva condemna, no tenen on anar. Hi ha una manca de recursos- concretament de pisos d’acollida – pels presos que surten de la presó.
 6. En l’aplicació de la Llei del menor, tot i voler afavorir als infants, no ho fa a tots aquells que, a la seva situació de risc en la qual han nascut, s’afegeix la desestructuració familiar i de l’entorn en el qual viuen. En aquest sentit, estem preocupats per l’augment de prostitució infantil, la venda de drogues a les portes de les escoles, en especial en alguns barris. Tots els esforços dirigits als infants són la millora segura per la societat catalana del futur.
 7. La tasca dels Serveis socials podria millorar pel que fa als processos, lents i amb una burocràcia que retarda molt la intervenció en la majoria dels casos. Cal posar fil a l’agulla amb més rapidesa i menys complicació.

Barcelona, 8 de maig de 2007

ENTITATS ADHERIDES:
ALBERG SANT JOAN DE DÉU, ARRELS, APOSTOLAT DEL MAR, ASSÍS CENTRE D’ACOLLIDA, BAYT-AL-TAQAFA, BENALLAR, CARITAS, CINTRA, COMPANYIA DE MARIA, COMUNITAT SANT EGIDI, EKUMENE, FUNDACIÓ ESCÓ, FUNDACIÓ MIGRA-STUDIUM, INSTITUCIÓ VILLA TERESITA, ITACA, LEGIÓ DE MARIA, OBLATAS, PARRÒQUIA M.D.CARME, PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE LOURDES, SOSTRE.

dimarts, 8 de maig del 2007

A TOTS ELS CANDIDATS A LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL PROPER 27 DE MAIG DE 2007


Davant la proximitat de les properes eleccions municipals, des de la “Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants”:

CONSTATEM

La importància d’aquestes eleccions en relació al procés, iniciat ja fa uns anys, d’arribada al nostre país de persones provinents d’altres estats.

A més, en comparació a les eleccions celebrades el maig de 2003, hi ha ara una sèrie de circumstàncies noves:

 1. L’increment migratori experimentat durant aquests quatre darrers anys. Per posar un exemple, si l’any 2003, a Barcelona el nombre de nouvinguts era de 163.046 (el que suposava un percentatge de població del 10,7%), l’any 2006 el nombre de ciutadans d’origen estranger era de 260.058 (un 15,9% de la població), amb un increment del 12,5% només en el darrer any. Aquest creixement, amb diferents modulacions, s’ha produït a la majoria de municipis de Catalunya.
 2. El pas d’una situació marcada exclusivament, per l’arribada de fluxos i l’acollida, a una situació on l’assentament, el reagrupament familiar i, per tant, la cohesió i la convivència comencen a esdevenir els temes principals.
 3. L’entrada de la qüestió migratòria en els programes i els discursos de la majoria de partits polítics, tal com es va evidenciar en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya.
 4. L’alta sensibilitat de l’opinió pública, recollida en diferents estudis d’opinió, que han situat aquesta qüestió entre aquelles que desperten més preocupació entre la ciutadania.
 5. Els canvis competencials derivats del nou Estatut de Catalunya, que poden suposar, per primera vegada, el reconeixement legal d’algunes competències en matèria d’acollida i altres serveis a les administracions locals.

És per això que DEMANEM

De forma general

 1. Que la immigració no sigui contemplada en els programes i actes electorals només com un problema, sinó com un repte que ens porta a una societat de convivència plural i complexa, però alhora més rica, tant per la seva diversitat cultural com per les possibilitats econòmiques que s’obren. Demanem, sobretot, que no s’utilitzi aquesta delicada realitat com a eina de confrontació.
 2. Que, en l’elaboració de tots i cadascun dels diferents apartats dels programes electorals, es sigui conscient de la realitat de la immigració en les nostres ciutats i pobles. Una realitat que afecta al conjunt de la població d’una manera ampla i transversal i que, per tant, no pot ser abordada com un fenomen apart.

De forma concreta

 1. Que, en la mesura que sigui possible, es simplifiquin els tràmits burocràtics i s’unifiquin els criteris i requeriments que es demanen a les persones immigrades en tot allò relacionat amb la seva situació jurídica. Les oficines d’atenció als immigrants haurien de ser llocs d’acollida, orientació i ajuda. Volem fer especial referència a aquelles qüestions relacionades amb l’empadronament, un dret reconegut per llei i un requisit necessari per l’accés a la sanitat i a l’educació. Ens preocupen les dificultats que, pel que fa a l’empadronament, s’estan donant en alguns municipis.
 2. Que, des dels Ajuntaments, es realitzin campanyes de sensibilització de la ciutadania, per tal d’afavorir una acollida positiva dels nouvinguts, en contrast amb aquella imatge que posa l’accent, sobretot, en els problemes, les dificultats i els prejudicis que molts veïns senten envers la immigració. En aquest sentit, és necessari que es fomenti la participació conjunta (d’immigrants i autòctons) en actes populars i culturals, com ara les festes majors o altres esdeveniments tradicionals, i en aquells mitjans de comunicació (diaris, televisions, ràdios ...) que siguin de titularitat municipal.
 3. Que els governs locals tinguin especial cura de la rehabilitació dels edificis i equipaments d’alguns barris de les nostres ciutats. Constatem que molts conflictes han sorgit, precisament, a causa d’un procés de degradació d’aquests equipaments. Demanem, a més, polítiques actives en relació a l’ús dels espais públics (locals, jardins, pistes poliesportives...) que afavoreixi el tracte i la coneixença mútua entre tots els veïns autòctons i nouvinguts. Alhora s’ha de mirar d’evitar concentracions excessives de nouvinguts en determinats barris, ja que això no afavoreix la cohesió social i acaba per fomentar la marginació.
 4. Com a Plataforma d’entitats cristianes, som molt sensibles a la llibertat religiosa, la qual comporta el dret a manifestar públicament les pròpies creences, com també a exercir amb llibertat i en condicions dignes les pràctiques corresponents a les diferents tradicions. Demanem, en aquest sentit que es faciliti a les diferents comunitats religioses, l’accés a llocs dignes, destinats al culte i la pregària. Ens preocupa, d’una manera especial, la instrumentalització política que sovint s’ha fet de les resistències que una part de la població ha manifestat vers aquests nous centres de culte.
 5. Demanem que es facin públiques les partides pressupostàries municipals destinades a l’acollida dels immigrants i a la promoció de la convivència i la cohesió social i se n’informi amb transparència a tots els ciutadans, com també de les accions que es programen i executen amb aquests diners.

Barcelona, 19 d’abril de 2007

La Plataforma està formada per les següents entitats:
ACO, ASSOCIACIÓN SOCIAL ESTE-OESTE, CARITAS, CINTRA-BENALLAR, CON VI VIM, CRISTIANISME I JUSTÍCIA, CRISTIANS PEL SOCIALISME, DELEGACIÓ DE PASTORAL OBRERA, DELEGACIÓ DE PASTORAL SOCIAL, EKUMENE, FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA, FUNDACIÓ MIGRA-STUDIUM, FUNDACIÓ PUTXET, GOAC-HOAC, GRUP DE JURISTES RODA VENTURA, JOC, JUSTÍCIA I PAU, INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA, PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DEL PI, PASTORAL AMB IMMIGRANTS (PAI), RELIGIOSES EN BARRIS, UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (URC).